Algemene voorwaarden Sales Passie B.V.

Artikel 1 – Definities

Ten behoeve van deze algemene voorwaarden van SalesPassie B.V. en SalesPassie Utrecht B.V. gelden onderstaande definities:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SalesPassie;

- Diensten: de door SalesPassie te verlenen diensten zoals beschreven in de overeenkomst tussen Partijen, waaronder, doch niet uitsluitend wordt verstaan het verrichten van salesactiviteiten van Producten in de breedste zin van het woord voor leaddatabestanden van Opdrachtgever;

- Klant: de consument of het bedrijf die een (potentiële) lead is van Opdrachtgever waarop SalesPassie haar Diensten verricht;

- Opdrachtgever: elke contractspartij die tot SalesPassie in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met SalesPassie gesloten overeenkomst, alsmede elke contractspartij die met SalesPassie een overeenkomst wenst aan te gaan;

- Partijen: SalesPassie en Opdrachtgever tezamen;

- Product(en): het product of de producten van Opdrachtgever die SalesPassie middels de Diensten namens Opdrachtgever aan de Klant verkoopt of tracht te verkopen; en

- SalesPassie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SalesPassie B.V., statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende aan het Stadhuisplein 343 te (5038 TH) Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70841861 en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SalesPassie Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aan de Maarssenbroeksedijk 19 te (3542 DL) Utrecht, met postadres aan het Stadhuisplein 343 te (5038 TH) Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81998643.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SalesPassie gedane aanbiedingen en/of offertes en alle met SalesPassie gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met Opdrachtgever, op grond waarvan SalesPassie aan de Opdrachtgever één of meer bepaalde Diensten verricht.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SalesPassie zijn bevestigd en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en bepalingen uit aanbiedingen/offertes van SalesPassie en/of een overeenkomst tussen Partijen, prevaleren de bepalingen uit de aanbiedingen/offertes van SalesPassie en/of de overeenkomst tussen Partijen.

4. SalesPassie sluit de toepasselijkheid van iedere vorm van algemene voorwaarden van Opdrachtgever hierbij uitdrukkelijk uit.

5. De Algemene Voorwaarden zijn Opdrachtgever voor het sluiten een overeenkomst ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website van SalesPassie: www.salespassie.nl. De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van Opdrachtgever tevens kosteloos digitaal worden toegezonden. Door het aangaan van een overeenkomst met SalesPassie verklaart Opdrachtgever de
6. Algemene Voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Al hetgeen in de Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SalesPassie wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door SalesPassie ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.Artikel 3 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen/offertes van SalesPassie zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en kunnen door haar tot het moment van acceptatie door Opdrachtgever immer worden herroepen.

2. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat een door de Opdrachtgever op juiste wijze ondertekende overeenkomst  door SalesPassie retour is ontvangen. 

3. Aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze door SalesPassie schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

4. Indien de geleverde Diensten door SalesPassie worden ingezet voor coproducties met een of meerdere derde(n) moet Opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan SalesPassie berichten.

5. SalesPassie is bevoegd voor de realisering van Diensten derden en/of tussenpersonen in te schakelen.

Artikel 4 – Prijzen en commissie

1. Alle door SalesPassie gehanteerde commissiebedragen (in euro’s) en de hoogte van het commissiepercentage (in percentage) zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, kosten ten behoeve van tussenpersonen en/of derden, arbeidskosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies, etc.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door SalesPassie aangegeven commissiebedragen en -percentages altijd exclusief BTW en exclusief overige belastingen of van overheidswege opgelegde heffingen, etc. Deze kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. SalesPassie is gerechtigd om de prijzen en commissie voor nog niet betaalde zaken en/of Diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijs- en commissiebepalende factoren.

3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is SalesPassie bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van SalesPassie in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen commissiebedragen en - percentages in rekening te brengen.

Artikel 5 - Credit- en rapportagetermijn

1. Indien een door SalesPassie aan Opdrachtgever aangedragen Klant de bevoegdheid heeft en daarvan binnen 14 dagen, dan wel de wettelijke termijn gebruik maakt om de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, dan wordt deze ontbinding van de overeenkomst tussen de Klant en de Opdrachtgever door Opdrachtgever binnen 5 dagen na de datum van de ontbinding en gepaard gaande met verificatoire documenten/bescheiden, gemeld aan SalesPassie. SalesPassie zal bij tijdige melding (binnen 5 dagen na melding), de reeds door SalesPassie bij Opdrachtgever voor deze sale in rekening gebrachte commissie in mindering brengen op de eerstvolgende factuur, echter zal SalesPassie bij een te late of een ondeugdelijke melding door Opdrachtgever niet zijn gehouden om commissie in mindering brengen bij een ontbonden sale.

2. Artikel 5 lid 1 geldt ook als er middels de werkzaamheden van SalesPassie een nieuwe overeenkomst tussen Opdrachtgever en een bestaande Klant van Opdrachtgever is overeengekomen en deze nieuwe overeenkomst door de Klant rechtsgeldig wordt ontbonden.

3. Indien Opdrachtgever aan de Klant (administratieve) kosten in rekening brengt voor het ontbinden van de overeenkomst, zoals opgenomen in artikel 5 lid 1 en lid 2, dan ontvangt SalesPassie 50% van deze kosten middels de eerstvolgende factuur.

4. Nadat de eerstvolgende factuur als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel door SalesPassie is verstuurd, vervalt het recht van Opdrachtgever om reeds door SalesPassie in rekening gebrachte commissiebedragen te verrekenen conform artikel 5 lid 1 en lid 2.

5. Indien de Klant van Opdrachtgever de overeenkomst tussen de Klant en Opdrachtgever ontbindt, conform artikel 5 lid 1 en 2, heeft SalesPassie het recht om een poging jegens de Klant te ondernemen met als doel de Klant te behouden (retentiepoging).

6. Opdrachtgever dient SalesPassie zo snel mogelijk te informeren over relevante informatie en wijzigingen aangaande het Product, zoals, doch niet uitsluitend, lanceringen, marketingactiviteiten en promoties.

Artikel 6 – Betaling

1. SalesPassie is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Op eerste verzoek van SalesPassie dient Opdrachtgever dan ook afdoende zekerheid te stellen binnen 14 dagen na ontvangst van het voornoemde verzoek.

2. Betaalt de Klant aan Opdrachtgever in gedeelten, dan doet dit in beginsel niks af aan de hoogte van de commissiebedragen en -percentages van SalesPassie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.

3. Het factuurbedrag en eventuele bijkomende kosten dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum aan SalesPassie of een door SalesPassie aangewezen derde te zijn voldaan.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn als bedoeld in het vorige lid betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een rente van 3% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, onverminderd de aan SalesPassie verder toekomende rechten.

5. In geval van (betalings)verzuim van Opdrachtgever komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door SalesPassie worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van in het vorige lid benoemde rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

6. Alle betalingen moeten geschieden op een door SalesPassie aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Verrekening en opschorting door Opdrachtgever is niet toegestaan, behalve als sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 5 lid 1 en 2.

9. Het doen van betalingen van Opdrachtgever aan SalesPassie op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards, geschiedt voor risico van Opdrachtgever. SalesPassie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van Opdrachtgever verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door Opdrachtgever aan SalesPassie via het internet of anderszins is voor risico van Opdrachtgever.

10. Indien een Dienst, althans een door SalesPassie gemaakte sale van een Product, (mogelijk) mede tot stand is gekomen middels een affiliate, beïnvloedt dit op geen enkele wijze de door Opdrachtgever aan SalesPassie verschuldigde commissie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Onverminderd hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald, sluit SalesPassie elke aansprakelijkheid uit voor schade die Opdrachtgever lijdt in geval van niet, niet tijdige c.q. niet correcte uitvoering van een Dienst of enige andere niet-nakoming, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SalesPassie.

2. Ongeacht het eerste lid van dit artikel is SalesPassie nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade van Opdrachtgever, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt begrepen gederfde winst, immateriële schade, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien SalesPassie om welke reden dan ook krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge geleden directe materiële schade tot een bedrag van maximaal haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Dienst aan Opdrachtgever, dan wel wanneer het geen of meerdere leveringen en/of meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen betreft, de factuurwaarde (exclusief BTW) van de laatste factuur.

Artikel 8 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft SalesPassie het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat SalesPassie daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Indien nakoming zijdens SalesPassie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de betreffende overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, zolang de overmachtssituatie voortduurt.

3. Indien SalesPassie ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SalesPassie gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding naar aanleiding van een overmachtssituatie.

5. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van SalesPassie kan worden verlangd. In ieder geval, doch niet uitsluitend, wordt in de Algemene Voorwaarden onder overmacht begrepen: brand, waterschade, bedrijfsbezetting, onverwachte of langdurige ziekte van het personeel of in te schakelen derde(n), storingen in de levering van energie, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, uitvoerbelemmeringen, pandemieën en alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van SalesPassie ontstaan.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

1. Indien Opdrachtgever te kort komt in de nakoming van enige verplichting jegens SalesPassie, is SalesPassie gerechtigd om de uitvoering van enige overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens SalesPassie heeft voldaan.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is SalesPassie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. Voorts is SalesPassie gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden indien:

a. door Opdrachtgever surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen;

b. Opdrachtgever gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord;

c. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

d. Opdrachtgever vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

e. de aandeelhoudersstructuur van Opdrachtgever is veranderd of gaat veranderen;

f. op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd; of

g. zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de

overeenkomst niet van SalesPassie gevergd kan worden.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SalesPassie op Opdrachtgever

onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien SalesPassie de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. SalesPassie zal de hierboven bedoelde ontbinding jegens Opdrachtgever inroepen door middel van een

schriftelijke verklaring.

Artikel 10 – Concurrentie- en relatiebeding

1. Het is Opdrachtgever verboden om zowel tijdens als tot 1 (één) jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussenpersonen en/of derden werkzaam voor SalesPassie of werknemers van SalesPassie op enigerlei wijze te benaderen om Diensten of andere werkzaamheden voor Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde partij en/of derde uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met SalesPassie anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zowel tijdens als tot 1 (één) jaar na de beëindiging van de overeenkomst in te gaan op verzoeken om Diensten of andere werkzaamheden uit te voeren van (i) tussenpersonen en/of derden die werkzaam zijn of werkzaam waren voor SalesPassie en/of van (ii)(ex)werknemers van SalesPassie .

3. Indien Opdrachtgever een verbod als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel schendt, verbeurt SalesPassie hierdoor een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per gebeurtenis en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van de schadelijdende partij, waaronder, doch niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijke geleden schade.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden zijn Partijen verplicht, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, als tot 3 (drie) jaren na de datum van ontvangst van vertrouwelijke informatie, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden voor dit artikel mede begrepen alle (tussen)personen werkzaam in of voor de organisatie van Partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

2. Partijen verplichten zich om met informatie zorgvuldig en op passende wijze om te gaan, ook als informatie geen vertrouwelijke informatie is.

3. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van de Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan:

• alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als

vertrouwelijke informatie is aangeduid; en

• informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze een

vertrouwelijk karakter heeft.

4. Partijen zullen alle redelijkerwijs mogelijke veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht

nemen om de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de vertrouwelijke informatie te garanderen.

5. Ten aanzien van vertrouwelijke informatie verbinden Partijen zich meer in het bijzonder:

• alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en/of opslag van de vertrouwelijke informatie;

• de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan overeengekomen;

• de vertrouwelijk informatie niet langer onder berusting te houden dan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief op enigerlei wijze gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan de andere Partij dan wel, na verkregen toestemming

daartoe, te vernietigen; en

• taken uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan Partijen in redelijkheid menen dat

deze personen betrouwbaar zijn.

6. Partijen zullen ten aanzien van verkregen informatie van de andere Partij alle veiligheidsmaatregelen,

zorgplichten en waarborgen in acht nemen die ook gelden ten aanzien van eigen interne informatie en Partijen zullen hun medewerkers, personeelsleden en/of voor haar werkzame derden die op enige wijze betrokken zijn bij de Informatie op de hoogte stellen van de bovenstaande verplichtingen en hen verplichten om de bepalingen in de Algemene Voorwaarden na te leven.

7. De verplichtingen van Partijen tot geheimhouding gelden niet indien

• zulke mededelingen of openbaringen zijn vereist in verband met de uitvoering van de

verplichtingen van de overeenkomst en/of daartoe wettelijke verplicht;

• de informatie op het tijdstip van bekendmaking publiekelijk toegankelijk is;

• de informatie reeds bekend was bij en in het rechtmatige bezit van de andere Partij en te harer

vrije beschikking stond voorafgaand aan de bekendmaking hiervan;

• de informatie te goeder trouw en zonder plicht tot geheimhouding via een derde is verkregen;

en

• de informatie onafhankelijk van de andere Partij is ontwikkeld en/of verzameld.

8. Alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens aan SalesPassie en visa versa worden uitsluitend gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder de Algemene Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor (voornoemde) doeleinden noodzakelijk is.

9. Indien SalesPassie of Opdrachtgever een of meerdere van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet of niet volledig nakomt, verbeurt de andere Partij hierdoor een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per gebeurtenis, een en ander onverminderd alle overige rechten van de schadelijdende partij, waaronder maar niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijke geleden schade.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, en met betrekking tot alles wat SalesPassie ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder, doch niet uitsluitend begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan en blijven eigendom van SalesPassie.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen, wijzigen of anders dan overeengekomen te gebruiken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

4. Opdrachtgever verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten zoals overeengekomen, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

5. Indien Opdrachtgever een verbod als bedoel in lid 2 of 3 van dit artikel schendt, verbeurt SalesPassie hierdoor een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per gebeurtenis en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van de schadelijdende partij, waaronder, doch niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijke geleden schade.

Artikel 13 – Privacy en beveiliging

1. Dit artikel 13 is van toepassing als bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt. Deze Algemene Voorwaarden gelden dan als Verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

2. Alle verplichtingen van Partijen die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in dienst van die Partij.

3. Opdrachtgever is te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke en SalesPassie is te beschouwen als Verwerker.

4. SalesPassie verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de overeenkomst.

5. SalesPassie verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

6. SalesPassie heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

7. SalesPassie stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van SalesPassie inbreuk oplevert op de toepasselijke privacywetgeving.

8. SalesPassie stelt op eerste verzoek van Opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.

9. SalesPassie dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

10. SalesPassie verschaft enkel toegang tot de Persoons gegevens aan haar werknemers en/of derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de Diensten op grond van de onderliggende overeenkomst.

11. SalesPassie mag de Persoonsgegevens enkel buiten de EER verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

12. SalesPassie zal de Persoonsgegevens niet langer dan de looptijd van de onderliggende overeenkomst verwerken, tenzij Opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

13. SalesPassie zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen, tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Opdrachtgever of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat SalesPassie in dat geval Opdrachtgever binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Opdrachtgever zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

14. IndienSalesPassievanoordeelisdatzijopgrondvaneenwettelijkeverplichtingpersoonsgegevenster beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Opdrachtgever. Zij zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

15. SalesPassie dient Opdrachtgever in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van betrokkenen (Klanten) zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van betrokkenen op grond van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de persoonsgegevens. SalesPassie geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Opdrachtgever SalesPassie daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

16. SalesPassie handelt alle verzoeken om inlichtingen van Opdrachtgever met betrekking tot de Verwerking van de persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

17. SalesPassie zal de Opdrachtgever medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen

om:

• verzoeken van betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van betrokkenen

op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden;

• passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico

afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;

• datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen;

• een gegevens beschermings effectbeoordeling uit te voeren; en

• de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een verwerking de een hoog risico met zich

meebrengt.

18. SalesPassie mag tussenpersonen en/of derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst(en)

tussen Partijen. SalesPassie zal aan de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of derden bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in de overeenkomst tussen Partijen. SalesPassie is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of derden die zij in het kader van de overeenkomst tussen partijen inschakelt.

19. SalesPassie dient Opdrachtgever onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur nadat SalesPassie ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

20. SalesPassiedientOpdrachtgeveriniedergevalinformatieteverstrekkenoverhetvolgende:

• de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen

in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen in kwestie;

• de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen

persoonsgegevens in kwestie;

• de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de

persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en

• de maatregelen die SalesPassie heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken,

waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve

gevolgen van de inbreuk.

21. SalesPassie erkent dat Opdrachtgever onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op

de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens die SalesPassie verwerkt, aan betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Opdrachtgever zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

22. SalesPassie zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een in breuk op de beveiliging te beperken en zal Opdrachtgever ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

23. SalesPassie zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's die verwerking van de persoonsgegevens die de SalesPassie verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

24. SalesPassiedientOpdrachtgeverteinformerenindieneenvandebeveiligingsmaatregelenwijzigt.

25. SalesPassie staat toe dat Opdrachtgever de naleving van de beveiligingsmaatregelen door SalesPassie inspecteert of dat op verzoek van Opdrachtgever de gegevensverwerkings faciliteiten van SalesPassie door een door Opdrachtgever aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met

de verwerkingsactiviteiten die onder deze overeenkomst vallen.

26. Opdrachtgever gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de verwerking van de persoonsgegevens

overeenkomstig deze overeenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving.

27. Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Opdrachtgever zal SalesPassie in geval van beëindiging van de overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan Opdrachtgever retourneren en alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen en aan Opdrachtgever verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van SalesPassie een zelfstandige wettelijke verplichting van SalesPassie het geheel of gedeeltelijk retourneren of

vernietigen van de persoonsgegevens door SalesPassie verbiedt of beperkt zal zij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Opdrachtgever de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de persoonsgegevens door SalesPassie toelaat zal SalesPassie daartoe op verzoek van Opdrachtgever onverwijld overgaan. Is Opdrachtgever van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij SalesPassie daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. SalesPassie garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens jegens Opdrachtgever en zal de persoonsgegevens niet verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overige bepalingen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Partijen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het

arrondissement Zeeland-West-Brabant.

3. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden zullen de overige

bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepaling(en) overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden behouden blijft.

4. SalesPassie heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 5. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Opdrachtgever

zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van SalesPassie te

hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over

te dragen.

7. Een vordering van Opdrachtgever die voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst

verjaart na een periode van 1 (één) jaar.